Prajith Kumar K

Headmaster
9496359246

Prabhavathi MV

UPST
9072086525

Renila PP

UPST
9496856113

Shijina P

UPST
9496983101

Leeshma V R

LPSA
9846119488

Jijisha AM

LPSA
9496648105

Rahi M

LPSA
7560986471

Vinisha P

UPSA
9747520862

Shani M

UPSA
9847099470

Saptha Bhasker CK

LPSA
7909228732

Limsha N P

UPSA
8281252108

Jisni S

LPSA
9744001269

Smitha T

UPSA
9495724902

Kavya Mohan

LPST
8281139771

Sreepa P

UPSA
9995892939

Pravina K

UPST
9072033695

Vidya C K

UPST
9995040385

Jugal Raj C

LPST
9656337962, 7306878475

Rinesh M V

Hindi Teacher
9400624250

Shaheera VP

Urdu Teache
9400689740

Reshma P

Sanskrit Teacher
9495784122

Raseena T

Arabic Teacher
9544474800

Sheeba C

LKG Teacher
9744208939

Sreena N

UKG Teacher
9947972885

Shakkira KK

LKG Teacher
9895180717

Sunil Kumar Korabath

Office Attender
9497494849